Aydınlatma Metni

_

İSTANBUL LİMANI PROPELLER KULÜBÜ DERNEĞİ

AYDINLATMA METNİ

Yayın TarihiRevizyon NumarasıRevizyon Tarihi
01/09/2023v.130/08/2023

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Limanı Propeller Kulübü Derneği (“Dernek/Propeller”) tarafından hazırlanmıştır. Dernek, işbu aydınlatma metninde yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme yapma hakkını saklı tutar.

A. Veri Sorumlusu

Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul Limanı Propeller Kulübü Derneği tarafından işlenebilecektir.

Adres: Ortaköy Mah., Ambarlıdere Yolu Sokak, Lotus World No:6-16, K:5, Beşiktaş – İstanbul

E-Posta: propeller@propeller-club.org.tr

B. İşlenen Kişisel Veriler

Üye konumundaysanız;

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, kimlik seri numarası, cinsiyet, uyruk, TC Kimlik Numarası, imza;
 • İletişim Bilgileri: Cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres;
 • Eğitim Bilgileri: Öğrenim durumu;
 • Mesleki Deneyim Bilgileri: Meslek;
 • Finans Bilgileri: Bakiye aidat bilgisi, aidat ödemelerine dair banka kayıtları;
 • Görsel İşitsel Kayıtları: Fotoğraf;
 • Diğer Bilgiler: Üyeliği giriş tarihi, üyelikten çıkış tarihi;

İş Ortağı Yetkilisi konumundaysanız;

 • Kimlik Bilgileri: ad, soyad, TC Kimlik Numarası;
 • İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi;

Tedarikçi Yetkilisi konumundaysanız;

 • Kimlik Bilgileri: ad, soyad, TC Kimlik Numarası;
 • İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi;

Üye Adayı konumundaysanız;

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, kimlik seri numarası, cinsiyet, uyruk, imza, TC Kimlik Numarası;
 • İletişim Bilgileri: Cep telefonu numarası, e-posta adresi;
 • Eğitim Bilgileri: Öğrenim durumu;
 • Mesleki Deneyim Bilgileri: Meslek;
 • Görsel İşitsel Kayıtları: Fotoğraf;

Etkinlik Ziyaretçisi konumundaysanız;

 • Görsel İşitsel Kayıtları: Fotoğraf;

C. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Üye konumundaysanız;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİİŞLEME AMACIHUKUKİ SEBEP
Kimlik, İletişim, Eğitim, Mesleki Deneyim, Görsel KayıtlarFaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Kimlik, İletişimGörevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,
Kimlik, İletişim, FinansFinans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
Kimlik, İletişimİletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Görsel KayıtlarOrganizasyon ve etkinlik süreçlerinin yürütülmesi,Açık rıza,

İş Ortağı Yetkilisi konumundaysanız;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİİŞLEME AMACIHUKUKİ SEBEP
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlemMal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Tedarikçi Yetkilisi konumundaysanız,

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİİŞLEME AMACIHUKUKİ SEBEP
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlemMal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 Üye Adayı konumundaysanız,

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİİŞLEME AMACIHUKUKİ SEBEP
Kimlik, İletişim, Eğitim, Mesleki Deneyim, Görsel KayıtlarDenetim ve etik süreçlerin yürütülmesi,İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,

Etkinlik Ziyaretçisi konumundaysanız,

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİİŞLEME AMACIHUKUKİ SEBEP
Görsel Kayıtlar,Organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yürütülmesi,Açık rıza,

D. Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, İş Ortaklarına, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla, özellikle;

 • Temsilci bildiriminin yapılması amacıyla İl Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne kimlik bilgilerinizi aktarabiliyoruz.
 • Savcılık mevkute beyannamelerinin yapılması amacıyla kimlik, iletişim verileriniz savcılığa aktarılabilmektedir.
 • Üye bildiriminin yapılması amacıyla İl Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve eğitim bilgilerinizi aktarabiliyoruz.
 • Genel kurul sonuç bildiriminin yapılması amacıyla İl Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne kimlik, iletişim, mesleki deneyim bilgilerinizi aktarabiliyoruz.

Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi amacıyla, özellikle;

 • Dernek faaliyetlerinin paylaşımı amacıyla fotoğraflarınız sosyal medya yönetim şirketine aktarılabilmektedir.

E. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle, işbu Aydınlatma Metni’nin (“C”) başlığında yer verilen amaçlar doğrultusunda;

 1. Ödemelerin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla ya da elden fiziki olarak alınmak suretiyle,
 2. Gerçek Kişi Üye Kayıtlarının Yapılması Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla ya da elden fiziki olarak alınmak suretiyle,
 3. Genel Kurul Sonuçları Kayıt Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla, elden alınmak yoluyla fiziki olarak ya da sözlü alınmak suretiyle,
 4. Görev Dağılım Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla ya da elden fiziki olarak alınmak suretiyle,
 5. Fatura Gönderim Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla ya da elden fiziki olarak alınmak suretiyle,
 6. Sosyal Medya Fotoğraf Paylaşım Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: fotoğraflarınız çekilerek toplanmak suretiyle,
 7. Üyelikten Çıkma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla alınmak suretiyle,
 8. Üyelikten Çıkış Kabul Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla alınmak suretiyle,
 9. Üye Denetim Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla ya da elden fiziki olarak alınmak suretiyle,
 10. Üye İletişim Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla alınmak suretiyle,
 11. Üye Aidat Hatırlatma Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla ya da elden fiziki olarak alınmak suretiyle,
 12. Üye Aidat Tahsil Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta gibi dijital yollarla ve banka hesabının görüntülenmesi suretiyle,

toplanmaktadır.

F. İlgili Kişinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak, taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerle iletmeniz durumunda Dernek, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Derneğimiz tarafından verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için bir (1) Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Derneğimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

KVKK 11. maddesi kapsamında İlgili Kişi;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK’nin 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Derneğe daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Derneğin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, Başvuru Formu’nu doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek Derneğin Ortaköy Mah., Ambarlıdere Yolu Sokak, Lotus World No:6-16, K:5, Beşiktaş – İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden propeller@propeller-club.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Dernek tarafından en kısa süre içerisinde talebinize istinaden araştırma yapılacak olup başvurunuza ilişkin tarafınıza cevap verilecektir. Dernek tarafından, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde başvurunuza ilişkin herhangi bir cevap verilmemesi durumunda başvurunuzun reddedildiği kabul olunur.