E-Bülten Aboneliği Aydınlatma Metni

_

İSTANBUL LİMANI PROPELLER KULÜBÜ DERNEĞİ

E-BÜLTEN ABONELİĞİ AYDINLATMA METNİ

Yayın Tarihi

Revizyon Numarası

Revizyon Tarihi

01/09/2023

v.1

30/08/2023

İstanbul Limanı Propeller Kulübü Derneği (“Dernek”) olarak kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında aşağıda açıkladığımız şekilde ve KVKK çerçevesinde emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4,5 ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinden güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri ama için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesine riayet edilecek şekilde

Dernek tarafınıza dernek faaliyetleri ve etkinlikler ile ilgili bilgi verilmesi, kutlama ve temenni mesajları gönderilmesi amacıyla işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Dernek tarafından e-bülten kayıt formu, iletişim formu gibi veri giriş kanalları aracılığıyla toplanmaktadır.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Derneğin, işlediği kişisel verileri güncel teknolojik yöntemler dahilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir. Derneğin, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileri kendiliğinden veya ilgili kişinin talebi üzerine silecektir. İmha işleminin ne şekilde gerçekleştirileceği Derneğin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda düzenlenen esas ve usullere tâbidir.

 1. KVKK Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK m.11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizi silinmesi veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizi kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. Haklarınız Kapsamında Derneğe Başvuru Yolları

KVKK m.11’de belirtilen haklarınıza ilişkin Derneğe karşı bir talebiniz olması durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ m.5 uyarınca başvurunuzda; ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu ve eğer başvuru yazılı ise ilgili kişinin imzası bulunmak zorundadır. Bulunması halinde başvuruya ilişkin belgelerinizin de eklenmesi önemle rica olunur.

Başvurunuzu yazılı olarak şirketimizin propeller@propeller-club.org.tr adresine iletebilirsiniz. Ayrıca KVKK.m.12’de belirtilen diğer başvuru yollarına da başvurma imkanınız bulunmaktadır.